|

Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2020 – 2021 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Partner wiodący: Powiat Niżański

Realizacja operacji rozpoczyna się: w dniu 1 lipca 2021 r. i kończy się w dniu 15 września 2021 r.

Kwota dofinansowania: 18 660,00 zł

Cel główny operacji:

„Promocja produktów Powiatu Niżańskiego” ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co przyczyni się do zaktywizowania podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych oraz do wzrostu zainteresowania kontynuowaniem tych tradycji przez ludzi młodych. Akcja ma za zadanie stworzenie wizerunku polskich obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca do życia i prowadzenia biznesu, w tym szeroko pojętego biznesu gastronomicznego i wytwarzania żywności oraz do wypoczynku z dobrą kuchnią/ produktami kulinarnymi w tle, a także promocja tego wizerunku z wykorzystywaniem najnowszych trendów w marketingu. Ponadto celem operacji jest również zwiększenie udziału mieszkańców w kultywowaniu i promowaniu tradycji regionu. Cel ten z pewnością wpłynie na realizację priorytetu: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cele szczegółowe operacji:

Przygotowanie 15 stoisk wystawienniczych z lokalnymi tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego, udział w IV Powiatowym Konkursie na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego przez 15 podmiotów zainteresowanych wdrażaniem inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz przygotowanie przez podmioty biorące udział w operacji dodatkowego wspólnego stoiska z lokalnymi tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego.

Formy realizacji operacji: stoisko wystawiennicze oraz konkurs

Grupa docelowa:

Pierwszą grupą docelową są odbiorcy bezpośredni zajmujący się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych z terenu województwa podkarpackiego (np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne). Operacją zostanie objętych 15 podmiotów, które wezmą udział w przygotowaniu stoisk wystawienniczych z lokalnymi tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego oraz w IV Powiatowym Konkursie na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie w tym obszarze, zakładamy, że dla prawidłowej realizacji operacji każdy z nich będzie liczył 8 osób – łącznie 120 osób, będą to osoby z terenu Województwa Podkarpackiego.

Drugą grupą są odbiorcy pośredni projektu - mieszkańcy województwa podkarpackiego (800 osób) i województwa lubelskiego (300 osób). Operacja „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” organizowana będzie podczas dużej imprezy plenerowej Powiatu Niżańskiego, w której uczestniczyć będą osoby w każdym przedziale wiekowym – rodzice z dziećmi, młodzież, osoby starsze, a także osoby niepełnosprawne i wykluczone społecznie. Wszystkie te osoby będą miały możliwość zapoznania się z lokalnymi tradycyjnymi produktami kulinarnymi powiatu niżańskiego uczestnicząc w wydarzeniach promujących lokalne tradycje i zwyczaje. Dzięki przygotowanym w ramach operacji stoiskom wystawienniczym z lokalnymi tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego, dodatkowemu wspólnemu stoisku z lokalnymi tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego będą mogli je skosztować, a dzięki IV Powiatowemu Konkursowi na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego zapoznać się z atrakcyjną formą tradycyjnych przepisów oraz ich twórcami. Ponadto realizacja operacji promowana będzie w prasie, radiu i telewizji oraz za pośrednictwem Internetu. Szczególnie rozbudowana będzie informacja dot. operacji za pośrednictwem internetu, gdzie zamieszczona zostanie obszerna informacja wraz z fotorelacją dotyczącą stoisk wystawienniczych oraz przeprowadzonego Konkursu. Dzięki temu informacja o projekcie dotrze do znacznie szerszego grona odbiorów – nie tylko do mieszkańców województwa podkarpackiego, ale i sąsiednich województw. Zakładamy, że łącznie będzie to 1100 osób.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl