RODO UMWP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako: „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorząd Województwa Podkarpackiego/Województwo Podkarpackie z siedzibą w Rzeszowie 35-010 przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, którego organem wykonawczym jest Zarząd Województwa Podkarpackiego. Województwo Podkarpackie reprezentowane jest na zewnątrz przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. Zarząd Województwa Podkarpackiego wykonuje zadania Województwa Podkarpackiego przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie
35-010, przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.    

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego jest kontakt: iod@podkarpackie.pltel. 17 747 67 09;

c) Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO w celu związanym
z prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania i wypłaty pomocy (w tym oceny wniosku o przyznanie pomocy, oceny wniosku o płatność, analizy i oceny innych dokumentów związanych z procesem przyznawania pomocy) oraz realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z realizacji postanowień umowy o przyznanie pomocy
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020);

d) odbiorcami Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które realizują zadania związane
z wdrażaniem właściwych działań i poddziałań, o których mowa w treści art. 3 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 627) dalej jako: u.r.o.w.  

e) Pana dane osobowe będą przechowywane  przez cały czas trwania umowy w tym w okresie związania z celem (5 lat od dnia wypłaty Województwu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków z tytułu zrealizowania operacji),

f) obowiązek podania przez Pana danych osobowych bezpośrednio Pana dotyczących jest zawarcia niniejszej umowy; 

g) w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
    z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Panu:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.