Wojewódzka Grupa Robocza ds. KSOW

Grupy Roboczej ds. funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podkarpackim powołana został Uchwałą nr 86/1968/2015 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 sierpnia 2015 r., na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Do zadań Grupy należy:

  1. opiniowanie propozycji do planu działania KSOW, propozycji zmian do tego planu oraz dwuletnich planów operacyjnych i ich zmian, na poziomie województwa;
  2. opiniowanie sprawozdań i informacji, sporządzanych na podstawie planu działania,
    w ramach okresowego przeglądu realizacji tego planu i dwuletnich planów operacyjnych, w tym zgłaszanie propozycji rekomendacji w sprawie ich zmian;
  3. zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie współpracy pomiędzy partnerami KSOW przez możliwość tworzenia grup tematycznych na poziomie województwa.

 

Pracami Grupy kieruje Przewodniczący, który zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej sześciu członków Grupy. Może zapraszać do udziału w pracach Grupy inne osoby, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Grupy. Decyzja w tej sprawie należy do Przewodniczącego. Grupa podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, obecnych na posiedzeniu członków Grupy. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. Posiedzenia Grupy odbywają się co najmniej raz w roku.

 

 

Uchwała w sprawie Powołani Grupy Roboczej