Legislacja

Regulacje Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie Unii Europejskiej

 1. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)- Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014 z późn. zm.
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 - Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, z późn. zm.
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005
  - Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, z późn. zm
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008- Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, z późn. zm.

Regulacje Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie krajowym

 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
  - o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 16 kwietnia 2020 r. Dz. U. 2020 poz.695
  - z dnia 23 stycznia 2020 r. Dz. U. 2020 poz.300
  - tekst jednolity z 13 grudnia 2019 r. Dz. U. 2020 poz. 217
  - tekst jednolity z dnia 6 marca 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 627
  - z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ww. ustawy oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2016 poz. 5
  - z dnia 20 lutego 2015 r. Dz. U. 2015 poz. 349
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
  Dz. U. 2017 poz. 148
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2017 r. w sprawie upoważnienia Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie  do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz. U. 2017 poz. 1780
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Dz. U. 2020 poz. 1912
  - z dnia 2 kwietnia 2020 r. - Dz.U. 2020 poz. 631
  - z dnia 5 lutego 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 296
  - z dnia 27 listopada 2017 r. Dz. U. 2017 poz. 2261
  - z dnia 25 lutego 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 335
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2020 r. (wydane na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy ROW) z dnia 25 maja 2020 r. określające warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych – Dz. U. 2020 poz.1028
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji  oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej  - Dz.U. 2018 poz. 396
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej
  - Dz. U. 2017 poz. 106
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020- Dz.U. 2017 poz. 107
  - z dnia 20 września 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1549  
 9. Zarządzenie Nr 59 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
  Dz.U. 2015 poz. 349