Pomoc Techniczna Schemat II

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca
w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ZESTAWIENIE OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020

 

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje niżej wymienione operację:

  1. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Departamencie PROW;
  2. Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu PROW oraz kontrolami przeprowadzanymi na operacjach PROW;
  3. Wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w pracę Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;
  4. Funkcjonowanie Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW;
  5. Działania informacyjno–promocyjne w ramach PROW -realizacja Planu Komunikacyjnego;
  6. Realizacja Planu Operacyjnego w ramach PROW 2014-2020,

których celem jest stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej
i skutecznej realizacji działań w ramach Programu poprzez odpowiednie wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację działań objętych Programem, w tym
w przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt.

 

Planuje się, że realizowane operacje zapewnią możliwość sprawnego funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację,
pt. „Realizacja operacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych KSOW”, której celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości wdrażania PROW, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

 

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost liczby osób poinformowanych o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania a także pozyskanie nowych beneficjentów PROW 2014-2020, zbudowanie pozytywnego wizerunku PROW 2014-2020 i jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich, utworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich a także wprowadzenie innowacji na obszarach wiejskich.

 

Szczegółowy wykaz operacji realizowanych w ramach dwuletnich planów operacyjnych KSOW dostępny jest na portalu KSOW.