O Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) ma charakter otwarty. Skupia struktury administracyjne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz wszystkich zainteresowanych, którzy przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni i pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. KSOW realizowany jest poprzez dwuletnie plany operacyjne czyli schematy, w których zapisane są poszczególne przedsięwzięcia do realizacji.

O wsparcie finansowe mogą się starać tylko i wyłącznie Partnerzy Sieci. Partnerami Sieci KSOW mogą być m.in.:

  1. organy administracji rządowej,
  2. samorządy województw, gmin i powiatów,
  3. organizacje branżowe i spółdzielcze,
  4. przedsiębiorcy,
  5. organizacje pozarządowe,
  6. Lokalne Grupy Działania,
  7. a także osoby fizyczne.

 Aby stać się Partnerem, należy zarejestrować się w bazie poprzez stronę internetową www.ksow.pl. Rejestracja jest elektroniczna, bezpłatna i nie wiąże się z żadnymi opłatami, np. składek.

Wnioski na realizację operacji w ramach KSOW składa się w odpowiedzi na ogłoszony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkurs (ogłasza się konkurs operacji na dany rok kalendarzowy, końcem roku poprzedzającego realizację operacji lub początkiem roku, w którym operację będą realizowane). Informacja o naborze ukazuje się zawsze na portalu internetowym www.ksow.pl oraz jest wysyłana na adres e -mailowy partnera sieci, który wskazał podczas rejestracji.

Podstawa prawne

Podstawą prawną funkcjonowania Sieci jest:

  • art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005;
  • rozdział 8 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349);
  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1552).

Struktura KSOW

Funkcję jednostki centralnej KSOW pełni Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2017 r (poz.1780).

Strukturę KSOW tworzą: jednostka centralna oraz jednostki regionalne, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, wojewódzkie grupy robocze i Grupa Robocza ds. KSOW.  W działania sieci zaangażowane są także, oprócz instytucji zarządzającej i wymienionych wyżej podmiotów, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, partnerzy spoza administracji rządowej i samorządowej, a także podmioty, którym samorządy powierzą wykonywanie zadań jednostek regionalnych.

Sieć KSOW realizuje swoje zadania w oparciu o Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich opracowany na okres wdrażania PROW 2014-2020, na podstawie dwuletnich Planów operacyjnych.