|

„Wyjazd studyjny umożliwiający zdobycie wiedzy na temat tworzenia marki produktu lokalnego z uwzględnieniem potencjału obszaru wiejskiego”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022– 2023 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Termin realizacji:  od 5-8 września 2022 r.

Partner wiodący:Rybacka Lokalna Grupa Działania „ROZTOCZE” z siedzibą w Narolu

Dodatkowi partnerzy KSOW:Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” z siedzibą w Lubartowie.

Kwota dofinansowania:  78 010,00

Cel operacji:

Celem operacji jest organizacja wizyty studyjnej na terenie działania LGD stowarzyszenie „Dolina Karpia” umożliwiającej zdobycie wiedzy i wymianę dobrych praktyk kształtujących rozwój gospodarczy z wykorzystaniem potencjału drzemiącego w produktach lokalnych na obszarach wiejskich poprzez gromadzenie i upowszechnianie przykładów operacji zrealizowanych w ramach priorytetów PROW, promowanie współpracy, aktywizacji i  integracji uwzględniając potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy danego obszaru, w tym zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz planowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich z uwzględnieniem potencjału turystyki kulinarnej opartej na tradycyjnych produktach lokalnych. W trakcie wyjazdu studyjnego zaprezentowane zostaną najlepsze przykłady  zrealizowanych projektów na terenie Małopolski i ich wpływu na wsparcie w zakresie nowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich pod względem turystyki kulinarnej z uwzględnieniem sprzyjających walorów przyrodniczych i kulturowych oraz potencjału w promocji produktu lokalnego w celu zaprezentowania najlepszych przykładów projektów trwale wpływających na rozwój obszarów wiejskich z wykorzystaniem tradycji kulinarnych na danym regionie. Przeprowadzone zostaną spotkania z beneficjentami programów rozwoju obszarów wiejskich, którzy zaprezentują skuteczne metody pozyskiwania środków PROW na rozwój przedsiębiorczości na wsi z wykorzystaniem potencjału drzemiącego w ich własnych produktach lokalnych oraz metodykę i specyfikę ich promowania czy zdobywania rynków dystrybucji produktów lokalnych. Ukazane zostaną korzyści z realizacji projektów aktywizujących mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów z uwzględnieniem zachowania dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i historycznego odwiedzanego regionu jako ponadwiekowych przykładów kultywowania tradycji i obyczajów wiejskich. Operacja będzie szansą poznania nie tylko przykładów tradycyjnych i ekologicznych przedsięwzięć wspartych ze środków PROW 201-2020, ale także wpływu tych przedsięwzięć na jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez kreowanie nowych produktów lokalnych, turystycznych i usług okołoturystycznych jak i wspólnych inicjatywy na rzecz budowania strategii promocji własnej marki produktu lokalnego.

Formy realizacji operacji:

Operacja zostanie zrealizowana w formie wyjazdu studyjnego oraz warsztatów.
To najtrafniejsze formy realizacji operacji, które niosą za sobą wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz pozyskania wiedzy praktycznej i świadomości o możliwościach rozwojowych wsi jako naturalnego miejsca do życia i rozwoju zawodowego dla jej mieszkańców przy wykorzystaniu potencjału płynącego z tworzenia nowych produktów lokalnych.

Przy realizacji operacji pn. „Wyjazd studyjny umożliwiający zdobycie wiedzy na temat tworzenia marki produktu lokalnego z uwzględnieniem potencjału obszaru wiejskiego”,grupą docelową projektu będą mieszkańcy obszarów wiejskich, pracownicy i przedstawiciele LGD, przedsiębiorcy, przedstawiciele sektora społecznego i publicznego z obszaru LGD oraz lokalni liderzy z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego. W realizacji operacji weźmie udział 15 osób z województwa podkarpackiego i 15 osób
z województwa lubelskiego.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW – ksow.pl