|

Promocja tradycyjnej, ekologicznej i zdrowej żywności poprzez wydanie katalogu zdrowych i ekologicznych produktów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022– 2023 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

W ramach Konkursu nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wśród dofinansowanych projektów znalazł się także projekt Stowarzyszenia "Pro Carpathia" pn. Promocja tradycyjnej, ekologicznej i zdrowej żywności poprzez wydanie katalogu zdrowych i ekologicznych produktów, na kwotę 20 000,00 zł.

Tytuł projektu: Promocja tradycyjnej, ekologicznej i zdrowej żywności poprzez wydanie katalogu zdrowych i ekologicznych produktów.

Partner: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

Termin realizacji: operacja rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2022 r. i kończy się w dniu 30 września 2022 r.

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

Cel operacji: Celem projektu jest zwiększenie wiedzy konsumentów w zakresie zdrowego odżywiania i spożywania zdrowych produktów oraz promocja tradycyjnych i ekologicznych produktów, uświadamianie społeczności o ich wartościach poprzez wydanie katalogów produktów zdrowych, produkowanych przez podkarpackich producentów i wytwórców, procesie produkcji, badaniach jakościowych, normach i certyfikatach. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez wydanie katalogu z produktami przetwórców i wytwórców z Klastra Podkarpackie Smaki, uświadamianie społeczności na temat konsumpcji zdrowych i regionalnych produktów wysokiej jakości, które pomimo, że są droższe od ogólnodostępnych są zdrowsze i bardziej wartościowe. 

Formy realizacji operacji: Publikacja/materiał drukowany

Grupa docelowa: Docelową grupę odbiorców stanowić będę konsumenci bezpośredni (mieszkańcy podkarpacia) oraz pośredni: restauratorzy i podmioty świadczące usługi gastronomiczne), którzy kupują masowo dostępną żywność po tańszej cenie. 

Przygotowana w ramach przedsięwzięcia publikacje będą rozdysponowane w szczególności branży konsumenckiej, gastronomicznej na terenie województwa podkarpackiego, a także pośród mieszkańców województwa podkarpackiego, którzy są zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy na temat produktów tradycyjnych, regionalnych, a także ekologicznych. Grupę wiekową będą stanowić odbiorcy od 18 roku życie wzwyż. Będą to osoby prywatne oraz firmy i przedsiębiorstwa szeroko pojętej branży gastronomicznej.

Przewidywane efekty: Efektem niniejszych działań będzie poszerzenie wiedzy na temat ceny produktów lokalnych, regionalnych, tradycyjnych produktów, wyprodukowanych na terenie województwa podkarpackiego, które podyktowane są między innymi ilością przeprowadzanych badań jakościowych, certyfikujących i nadawanych producentom i przetwórcom norm. Efektem rzeczowym widocznym bezpośrednio po realizacji projektu będzie wydanie publikacji w nakładzie 1 000 egzemplarzy.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich