|

Informacja o kampanii promocyjnej KOWR

        

 

                          

 

Partnerem tegorocznej edycji EKOGALI jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który jest polską państwową osobą prawną, będącą agencją wykonawczą, podległą Ministrowi Rolnictwa.

Do głównych działań KOWR należy:

• gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (sprzedaż i dzierżawa),

• nieodpłatne przekazywanie gruntów i bezzwrotna pomoc finansowa,

• nadzór nad spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej,

• wydawanie decyzji dotyczących zgody na prywatny obrót ziemią (tzw. UKUR),

• opracowywanie oraz rozpowszechnianie informacji oraz działania administracyjno-pomocowe związane z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych.

• promocja polskich produktów rolno-spożywczych w kraju i zagranicą.

 

By intensywniej zaangażować i uświadomić konsumentów na temat znaczenia decyzji zakupowych i wsparcia krajowego rolnictwa powstała kampania informacyjno-promocyjna #KupujŚwiadomie #PRODUKTPOLSKI stworzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i realizowany przez współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Kampania szczególnie ma zwrócić uwagę na:

•             wysoką jakości polskich produktów wytworzonych i przetworzonych na terenie kraju;

•             zakup, jako formę wspierania przedsiębiorców i rolników działających na terenie Polski;

•             wsparcie lokalnego budżetu jednostek samorządu terytorialnego;

•             wpływ na przychody i zyski dla firm działających w Polsce;

•             wyraz nowoczesnego patriotyzmu.

 

Oznaczenie PRODUKT POLSKI jest skierowane do producentów, którzy działają w zgodzie z ustawą z 4 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Przepisy te dają producentom możliwość wyróżniania na rynku produktów wyprodukowanych w Polsce z polskich surowców poprzez oznakowanie ich informacją PRODUKT POLSKI. Prosta grafika nawiązująca do polskiej flagi jest łatwo zauważalny przez konsumentów, którzy kraj pochodzenia traktują jako jedno z kryteriów wyboru produktów rolno-spożywczych.

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tą informacją muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

Warto wspomnieć także o akcji MRiRW #Solidarni z rolnikami. Uświadamia nam ona, że wybierając produkty lokalne, tradycyjne, produkty z oznaczeniami krajowymi i unijnymi, wybieramy nasze dziedzictwo kulinarne. Wszystko to razem pozwala nam dokonywać świadomych wyborów. W dzisiejszych czasach szczególnie musimy zwracać uwagę na wzajemne wspieranie się.

 

Marka Polska Smakuje w zamyśle ma być hasłem skupiającym polskie produkty rolno-spożywcze pod wspólnym szyldem, rozpoznawalnym zarówno przez polskich, jak i zagranicznych konsumentów.  Serwis Polska Smakuje to strona internetowa stworzona z myślą o oczekiwaniach producentów i rolników wytwarzających żywność. Aby mogli oni dotrzeć z ofertą do jak najszerszego grona odbiorców, w oparciu o serwis Polska Smakuje, utworzono platformę komunikacji pomiędzy producentami polskiej żywności wyróżniającej się wysoką jakością, a konsumentami, którzy chcą dokonywać świadomych wyborów.

Serwis Polska Smakuje skupia Wystawców, którzy oferują produkty żywnościowe wysokiej jakości, wytwarzane zgodnie ze specyficznymi, często tradycyjnymi metodami produkcji, na bazie rodzimych surowców, wyróżniające się cechami jakościowymi i zdrowotnymi oraz walorami smakowymi.