|

„Aktywny, zdrowy, bezpieczny- edukacyjno - aktywizujące warsztaty dla seniora połączone z wyjazdem studyjnym”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Gmina Błażowa w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” realizuje operację pn. „Aktywny, zdrowy, bezpieczny- edukacyjno -  aktywizujące warsztaty dla seniora połączone z wyjazdem studyjnym”, która będzie polegała na zorganizowaniu warsztatów aktywizujących osoby starsze poszerzające wiedzę i rozwijające nowe umiejętności.

Zaplanowana i dobrze przygotowana organizacja czasu wolnego seniorów może wnieść w ich życie pewien impuls, skłonić do podjęcia nowych aktywności i zdobycia kolejnych umiejętności. Plan warsztatów został tak skonstruowany, aby każdy z uczestników znalazł w nim coś interesującego dla siebie. W programie przewidziano:

- zajęcia z rękodzieła poprowadzone przez pracownika GOK w Błażowej. Seniorzy mają wiele pasji i talentów, warsztaty pomogą im rozwijać manualną sprawność podczas tworzenia swoich prac;

- zajęcia z bankowcem, który opowie seniorom o nowoczesnych i bezpiecznych finansach a uczestnicy dowiedzą się jak działają konta internetowe, jak je obsługiwać i jak monitorować domowe budżety;

- zajęcia z pracownikiem MGOPS w Błażowej który omówi możliwości wsparcia dla osób starszych i samotnych i opowie o polityce senioralnej;

- warsztaty z dietetykiem podczas których zostanie omówione wykorzystanie składników zalecanych w diecie seniora;

- warsztaty z policjantem, czyli jak nie dać się oszukać metoda na wnuczka, hydraulika czy nawet policjanta;

- warsztaty z zakresu praktycznej samoobrony będą miały na celu zdobycie wiedzy i podniesienie świadomości z zakresu niebezpieczeństw czyhających w codziennym życiu oraz uzyskanie podczas zajęć umiejętności reagowania w momencie bezpośredniego zagrożenia;

- zajęcia z lekarzem – choroby wieku starczego – profilaktyka seniora;

- warsztaty z psychologiem – starzeć się z godnością;

- zajęcia ruchowe – poprawa wydolności, budowanie siły mięśniowej, ćwiczenia gibkości i równowagi mające na celu zapobieganie urazom.

Wszystkie zaplanowane w ramach operacji działania mają na celu udowodnienie seniorom, że pomimo ograniczonych możliwości korzystania z dóbr kultury, wiedzy specjalistów i innych dobrodziejstw naszej cywilizacji jesteśmy w stanie dać im szansę na realizację swoich pasji, a docelowo – znaczną poprawę jakości ich życia.

Dopełnieniem warsztatów będzie wyjazd studyjny, który dostarczy uczestnikom ciekawej wiedzy, m.in. w jaki sposób można twórczo połączyć dziedzictwo ze współczesnością, jak wykreować własne autorskie produkty, tu mowa o tradycyjnych potrawach i wyrobach dzielniczych w takich sposób by znalazły one uznanie w XXI wieku

Tego, że podróżowanie jest inspirujące, nie trzeba nikomu udowadniać, a wyjście poza obręb własnej gminy może jedynie przynieść same korzyści, pobudzić do działania i podejmowania inicjatyw wpływających na rozwój obszarów wiejskich.

Głównym celem operacji będzie aktywizacja grupy seniorów na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu. W szczególności dotyczy to osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zwiększenie intensywności ich współpracy i integracji oraz poznanie dobrych praktyk z zakresu zdrowego żywienia i dbania o zdrowie, z możliwością uprawy ziół i ich wykorzystania we własnym gospodarstwie. Cel ten realizowany będzie poprzez uczestnictwo grupy seniorów w działaniach zaproponowanych przez gminę.

Planowanym efektem operacji będzie m.in.  zaktywizowanie seniorów na rzecz podejmowania inicjatyw z zakresu wykorzystania zdrowej żywności i ziół w codziennym życiu oraz prowadzenia zdrowego stylu życia, co sprzyjać będzie włączeniu społecznemu, zwiększenie wiedzy w zakresie wprowadzania polityki senioralnej ukierunkowanej na rozwój obszarów wiejskich, zmniejszenie zagrożeni wykluczeniem społecznym i marginalizacją  społeczną.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich