Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Rolnictwo i żywność eko- dobry wybór

24.07.2019


Termin realizacji  od 1 maja 2018 r. do 31 października 2019 r.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń "Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego", Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy
w Rzeszowie oraz Stowarzyszeniem Klaster Rolno Spożywczy Agro Karpaty realizują operację „Rolnictwo i żywność eko- dobry wybór”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Celem operacji jest identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz  upowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa i żywności ekologicznej poprzez:

- organizację konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podkarpackim w 2019 roku

- opracowanie i dystrybucję 500 sztuk publikacji „EKO- dobry wybór”

- stworzenie 10 stoisk wystawienniczych dla producentów ekologicznych podczas Dni Otwartych Drzwi – 29-30 czerwca 2019r. oraz Jesiennej Giełdy Ogrodniczej 5-6 październik 2019r.

w ramach realizacji projektu do 31 października 2019r.

Grupę docelową konkursu stanowią producenci z terenu województwa podkarpackiego, posiadający certyfikat gospodarstwa ekologicznego wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.

W konkursie może brać udział rolnik z terenu województwa podkarpackiego:

·         któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności;

·         który wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;

·         którego gospodarstwo spełnia wymogi wzajemnej zgodności;

·         który nie był laureatem wojewódzkiego etapu konkursu w 2017-2018 r. w kategorii, w której zgłasza się do udziału w 2019 r.

Konkurs ma charakter otwarty.

Grupa docelowa publikacji „EKO- dobry wybór” – ok. 500 osób, głównie rolnicy i doradcy z województwa podkarpackiego oraz konsumenci- mieszkańcy miast i obszarów wiejskich.

Stoisko wystawiennicze- grupa docelowa to rolnicy, doradcy i konsumenci- mieszkańcy obszarów wiejskich i miast odwiedzający imprezy Dni Otwartych Drzwi oraz Jesienną Giełdę Ogrodniczą- ok. 10 000 zwiedzających każdą z nich.

 

 

 

Przewidywanym efektem przeprowadzonej operacji jest promocja rolnictwa i żywności ekologicznej, wymiana doświadczeń pomiędzy gospodarstwami, a także upowszechnienie dobrych praktyk rolniczych w gospodarstwach zarówno już produkujących metodami ekologicznymi, jak i gospodarstwach konwencjonalnych.

Przykład wiodących gospodarstw ekologicznych, zwłaszcza towarowych, dobrze prosperujących na rynku i uzyskujących wysokie korzyści ekonomiczne może zachęcić do podejmowania takiego systemu zarządzania i produkcji żywności.

Wyłonienie najlepszych gospodarstw ekologicznych, dzięki realizacji konkursu oraz kolportaż publikacji, przyczyni się do promocji rolnictwa ekologicznego. Stanowi to również zachętę dla rolników do zmiany gospodarowania systemem konwencjonalnym na produkcję metodami ekologicznymi. Ich upowszechnienie i rozwój oznacza korzyści wynikające z ochrony gleb, wód, zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz produkcję żywności wysokiej jakości, co przyczyni się do realizacji głównego celu PROW 2014 – 2020 jakim jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Dodatkowo zachęci do realizacji działania „Rolnictwo ekologiczne” w ramach PROW 2014-2020.

Kryteria brane pod uwagę w konkursie spełniają warunki w zakresie praktyk sprzyjających ochronie gleby, wzbogacaniu różnorodności poprzez uprawę lokalnych odmian roślin, chów starych ras zwierząt, dbałość o nieprodukcyjne elementy środowiska, ocenę jakości wytwarzanych produktów, skuteczności sprzedaży, aktywność prospołeczną rolników. Dzięki czemu zostaną identyfikowane i zgromadzone najlepsze praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

Kolportaż publikacji „EKO- dobry wybór” pozwoli na ich upowszechnienie wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Dodatkowo promocja certyfikowanej żywności ekologicznej podczas targów pozwoli na zwiększenie popytu na takie produkty, a tym samym zachęci do podejmowania takiego sposobu gospodarowania.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html .

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009