Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podkarpackie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Organizacja konkursu Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podkarpackim w 2018r. w kategorii: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

18.06.2018

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń "Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego", Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy
w Rzeszowie oraz Stowarzyszeniem Klaster Rolno Spożywczy Agro Karpaty realizują operację Organizacja konkursu Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podkarpackim w 2018r. w kategorii: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Głównym celem operacji jest identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Cele szczegółowe operacji to wyłonienie 6 najlepszych gospodarstw ekologicznych w województwie podkarpackim w 2018r. oraz upowszechnienie dobrych praktyk i wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego poprzez publikację „rolnictwo ekologiczne szansą dla rolnika i środowiska”.

Grupę docelową konkursu stanowią producenci z terenu województwa podkarpackiego, posiadający certyfikat gospodarstwa ekologicznego wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.

W konkursie może brać udział rolnik z terenu województwa podkarpackiego:

·         któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności;

·         który wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;

·         którego gospodarstwo spełnia wymogi wzajemnej zgodności;

·         który nie był laureatem wojewódzkiego etapu konkursu w 2016-2017 r. w kategorii, w której zgłasza się do udziału w 2018 r.

Konkurs ma charakter otwarty.

Grupą docelową publikacji „ Rolnictwo ekologiczne szansą dla rolnika i środowiska”  będzie ok. 300 osób, głównie rolnicy i doradcy z województwa podkarpackiego.

W ramach operacji rolnicy zgłoszeni do konkursu mogą zaprezentować swoje gospodarstwa oraz przekazać wiedzę i doświadczenie w zakresie produkcji ekologicznej, rozwiązań przyjaznych środowisku, dobrych praktyk stosowanych w gospodarstwie, przyczyniających się do zachowania bioróżnorodności innym rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich.

Spośród zgłoszonych uczestników konkursu, w zależności od kategorii, wyłonione są te gospodarstwa, które gospodarują w trosce o środowisko oraz wytwarzają najlepszej jakości produkty. Publikacja
„Rolnictwo ekologiczne szansą dla rolnika i środowiska” umożliwi nabycie wiedzy i rozpowszechnianie

jej wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego.  Dzięki temu zwiększy się liczba zainteresowanych tą inicjatywą. 

Przewidywanym wynikiem operacji jest promocja rolnictwa ekologicznego, wymiana doświadczeń pomiędzy gospodarstwami, a także wdrażanie dobrych praktyk rolniczych w gospodarstwach zarówno już produkujących metodami ekologicznymi, jak i gospodarstwach konwencjonalnych. Przykład wiodących gospodarstw ekologicznych, zwłaszcza towarowych, dobrze prosperujących na rynku
i uzyskujących wysokie korzyści ekonomiczne może zachęcić do podejmowania takiego systemu zarządzania i produkcji żywności. Informacja o zwycięskich gospodarstwach zostanie zamieszczona na stronie internetowej ośrodka oraz Podkarpackich Wiadomościach Rolniczych w nakładzie 300 egzemplarzy, dzięki czemu dotrze do większej liczby odbiorców.

Wyłonienie najlepszych gospodarstw ekologicznych, dzięki realizacji konkursu oraz kolportaż publikacji, przyczyni się do promocji rolnictwa ekologicznego. Stanowi to również zachętę dla rolników do zmiany gospodarowania systemem konwencjonalnym na produkcję metodami ekologicznymi. Ich upowszechnienie i rozwój oznacza korzyści wynikające z ochrony gleb, wód, zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz produkcję żywności wysokiej jakości, co przyczyni się do realizacji głównego celu PROW 2014 – 2020 jakim jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Dodatkowo zachęci do realizacji działania „Rolnictwo ekologiczne” w ramach PROW 2014-2020.

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009