Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podkarpackie

English 
baner

Lokalna Strategia Rozwoju

„Leader” jest oddolnym, partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe itp., a także wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego.
Struktura i treść LSR (na podstawie projektu rozporządzenia) obejmuje:

1. Charakterystyka LGD:

 • nazwa i status prawny LGD, data rejestracji w KRS, numer w tym rejestrze;
 • opis procesu budowania partnerstwa;
 • charakterystyka członków LGD lub partnerów i sposobów rozszerzania/zmiany składu LGD;
 • struktura organu decyzyjnego (rady) LGD;
 • zasady i procedury funkcjonowania LGD;
 • kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób wchodzących w skład organu decyzyjnego LGD, w formie załącznika podlegającego aktualizacji;
 • doświadczenie LGD i jej członków albo partnerów w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności:

 • uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne, kulturowe;
 • ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej;
 • specyfika obszaru.

3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy.

4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych w ramach LSR przedsięwzięć.

5. Określenie misji LGD.

6. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR.

7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć.

8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć.

9. Określenie procedury oceny zgodności operacji (wybranych projektów) z LSR i wyboru operacji przez LGD oraz kryteriów,  na podstawie których jest oceniania zgodności operacji z LSR, a także procedury zmiany tych kryteriów.

10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji.

11. Opis procesu przygotowania LSR:

 • sposób i procedury opracowania strategii;
 • podmioty uczestniczące w pracach;
 • forma konsultacji społecznych.

12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji strategii.

13. Zasady i sposób dokonania oceny (ewaluacji) własnej.

14. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR.

15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów na obszarze objętym LSR.

16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich.

17. Informacja o załącznikach.

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009